Organy
 
Struktura organizacyjna
 
Jednostki organizacyjne
 
Prawo lokalne
 
Ochrona Środowiska
   
Niepublikowane w BIP
   
Oświadczenia majątkowe
 
Przebieg kontroli
 
Opcje

Uchwały Rady Miasta : Uchwała Nr XXVII/260/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ......


UCHWAŁA Nr XXVII/260/04
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 30 listopada 2004r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Hrubieszowa.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz.84 z późn. zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP. Nr 46 poz. 794) - RADA MIEJSKA uchwala co następuje:

§ l

Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,57 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. od budowli - 2 % ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


podpisał:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Gałecki


powrót    

Do góry